Scottish Stag Kilt pin Brooch - Ruby

Scottish Stag Kilt pin Brooch - Ruby

Scottish Range